Lijst Burgemeester

Menu
19/03/2020

Mededeling College van Burgemeester en Schepenen - coronavirus

Bron: https://www.zwevegem.be/dienstverlening-0

Beste inwoners, 

Het college van burgemeester en schepenen is er zich van bewust dat de coronacrisis zeer ernstig is en dat Europa zich nu vermoedelijk in het diepste van deze crisis bevindt. 

Ook uw gemeentebestuur heeft zijn voorzorgen genomen en er werd sedert donderdag 12 maart een crisiscel geïnstalleerd die dagelijks of tweedagelijks samenkomt. Het is de bedoeling hiermee, zo efficiënt als mogelijk, de coronacrisis op gemeentelijk niveau te beheren en te beheersen.

Wij proberen enerzijds de essentiële dienstverlening te verzekeren maar anderzijds ook de noodzakelijke voorzichtigheid in acht te nemen om, andermaal zoveel als mogelijk, besmettingsgevaar te voorkomen.

Wij voeren de besluiten van de federale regering nauwgezet uit en wij volgen de richtlijnen van de gouverneur stipt op.  De volksgezondheid in het algemeen en de gezondheid van alle inwoners in het bijzonder hebben absolute prioriteit!

De socio-economische gevolgen zijn op dit ogenblik nog niet te overzien maar deze zullen  in elk geval zeer groot zijn, ook op lokaal en gemeentelijk niveau. Wij denken hierbij o.a. (maar niet alleen) aan de economische gevolgen voor de bedrijven, handelaars, landbouwers en zelfstandigen in het algemeen maar tevens ook aan het brede verenigingsleven en de organisatoren van evenementen/activiteiten die het ook zwaar te verduren hebben.

Het is ook een moeilijke en zware periode voor de kwetsbare groepen van onze maatschappij, van welke aard ook. Dit alles beseffen wij maar al te goed.

Wij hebben evenwel vertrouwen dat de federale regering  hiervoor  de nodige ondersteunende en/of compenserende maatregelen zal treffen (er werd reeds 1 miljard euro gereserveerd voor de financiering van de gevolgen van de coronacrisis). U mag er op bovendien op rekenen dat uw gemeentebestuur op het gepaste ogenblik aanvullend zal optreden waar mogelijk en waar nodig, uiteraard binnen de perken van onze beschikbare financiële middelen. 

Het is nu evenwel voorbarig hierover reeds beslissingen te nemen en het zou trouwens ongepast zijn terzake aan politiek opbod te doen.

In afwachting houden wij eraan iedereen te bedanken die zich professioneel, maatschappelijk en/of vrijwillig inzet om zijn/haar steentje bij te dragen in de strijd tegen de gevolgen en/of de verspreiding van het coronavirus, in welke sector ook.

Weet dat jullie bijdrage van essentieel belang is en bijzonder gewaardeerd wordt. Wij moeten er samen door en samen zijn wij ook sterker!

Tenslotte: Wij houden u ook stipt op de hoogte van de genomen maatregelen en van hun praktische gevolgen door permanente update van de gemeentelijke website en de gemeentelijke Facebookpagina.

Zwevegem, 18 maart 2020

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Marc Doutreluingne

Burgemeester